Общи условия

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ВИВА КОЛОР М” ООД и лицата, ползващи сайта https://vivacolor-bg.com.

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта https://vivacolor-bg.com

„ВИВА КОЛОР М” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК , със седалище и адрес на управление: , наричано по-долу „ВИВА КОЛОР М” ООД или Дружеството.

Лицата, ползващи сайта са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
Сайт означава уебсайта находящ се на https://vivacolor-bg.com/

Раздел II Общи условия за ползване на сайта на „ВИВА КОЛОР М” ООД
Следните условия са условията на споразумението между Вас и „ВИВА КОЛОР М” ООД. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

Всички изображения, текстове, и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.

Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. „ВИВА КОЛОР М” ООД може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, „ВИВА КОЛОР М” ООД не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

„ВИВА КОЛОР М” ООД не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на „ВИВА КОЛОР М” ООД, дори ако той включва логото на „ВИВА КОЛОР М” ООД, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на „ВИВА КОЛОР М” ООД, и че „ВИВА КОЛОР М” ООД няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на „ВИВА КОЛОР М” ООД не означава, че „ВИВА КОЛОР М” ООД подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.

Доколкото е позволено от приложимия закон, „ВИВА КОЛОР М” ООД при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

„ВИВА КОЛОР М” ООД не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на „ВИВА КОЛОР М” ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.

„ВИВА КОЛОР М” ООД има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Допълнителни условия
За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.